Informace o ochraně osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „GDPR“), a v souladu se zákonem 110/2019 o zpracování osobních údajů, v platném znění je společnost GBC Solino s.r.o., IČO 46983465, DIČ CZ46983465, sídlem U Panelárny 551/10, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „Správce“).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů a zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které byly poskytnuty v rámci LETNÍ AKCE PRO MAJITELE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (dále jen jako „AKCE“), konkrétně se jedná o jméno a příjmení a e-mail. Správce zpracovává osobní údaje, protože jsou nezbytné pro konání akce a jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů, osobní údaje byly poskytnuty bez souhlasu subjektu údajů.

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z konání AKCE, nejdéle však 400 dní.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce Vaše osobní údaje vymaže a odstraní.

IV. Příjemci a další zpracovatelé osobních údajů (obchodní partneři Správce)

Správce poskytne osobní údaj, a to konkrétně e-mail dalšímu zpracovateli, a to konkrétně CASHWAVE Ltd., 34 Alabin Street, Floor 3, 1000 Sofia, Bulgaria, neboť tento další zpracovatel všem osobám, které splní podmínky AKCE, zašle příslušný Voucher. Správce zajistí, aby ve lhůtě 400 dní od poskytnutí osobních údajů i tento další zpracovatel osobní údaje smazal. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU.

V. Práva subjektu osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté pro AKCI zakládají subjektům osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás jsou zpracovávány;
  • právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám nenáleží, neboť osobní údaje nezpracováváme na základě uděleného souhlasu. Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili Vám také nenáleží, neboť nejsou naplněny předpoklady pro realizaci tohoto práva. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal odpovídající opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné  a elektronické podobě, zejména se jedná o použití antivirové ochrany, hesel, zálohování, mechanické zabezpečení fyzických nosičů osobních údajů, právní gramotnost a proškolení odpovědných osob.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

Aktivací posuvného ukazatele (checkboxu) z internetového formuláře na https://gbc-solino.cz/letni-akce-solax/potvrzujete, že jste seznámen s těmito informacemi o ochraně Vámi předaných osobních údajů. Správce je oprávněn informace o ochraně osobních údajů měnit.

Tyto informace o ochraně osobních údajů byly vydány dne 01.06.2024