Podmínky akce

1. Úvodní ustanovení

Společnost GBC Solino s.r.o., IČO 46983465, DIČ CZ46983465, sídlem U Panelárny 551/10, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „Pořadatel“) organizuje za podpory výrobce SolaX Power Network Technology (Zhejiang) CO., LTD. (dále jen „Výrobce“) akci zvanou „Letní AKCE pro majitele fotovoltaické elektrárny“ (dále jen „Akce“).

Tato Akce je dobrovolná a kdykoliv ji Pořadatel může zrušit. Na akci se vztahují výhradně tyto podmínky Akce. Podmínky jsou k dispozici na internetové stránce https://gbc-solino.cz/podminky-letni-akce-solax/

Akce se mohou zúčastnit koncoví uživatelé, kteří splnili všechny podmínky účasti (bod 3).

Koncovým uživatelem je myšlena osoba, která používá a má ve svém vlastnictví technologii Solax Power.

(dále jen „Účastník“)

2. Termín trvání Akce

Akce probíhá ve dnech od 01.06.2024 do 31.08.2024 (včetně) na území České a Slovenské republiky.

3. Podmínky účasti v Akci

3.1. Akce se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou legálními vlastníky registrované a instalované rezidenční fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) obsahující technologii SolaX Power, konkrétně baterie T58, které:

 • pochází od Výrobce SolaX Power, a současně
 • pochází z oficiálního dovozu GBC Solino s.r.o., a současně
 • byly v době trvání Akce, tj. od 01.06.2024 do 31.08.2024 zakoupené od oficiálního dovozce GBC Solino s.r.o. jeho velkoobchodními partnery nebo elektroinstalačními firmami anebo byly ve stejném období, tj. od 01.06.2024 do 31.08.2024 prodány přes jeho velkoobchodní partnery, a současně
 • byly řádně uvedené do provozu, zaregistrované a viditelné v aplikaci SolaxCloud (dle podmínek registrace zařízení a záruk Výrobce https://www.solaxpower.com/warranty/), a současně
 • jsou součástí instalace nebo FVE nacházející se na území Česka nebo Slovenska.

3.2. Oprávnění Účastníci (bod 3.1.) musí v rámci trvání Akce řádně vyplnit přihlašovací formulář na webových stránkách Pořadatele https://gbc-solino.cz/solax-triple-power-letni-akce/ těmito povinnými údaji:

 • Jméno majitele FVE
 • Příjmení majitele FVE
 • E-mail majitele FVE
 • Ověření Emailu
 • Sériová čísla baterií
 • Datum první registrace zařízení (Baterie)
 • Země instalace
 • Jméno odborné firmy, která instalaci prováděla

3.3. V době vyplňování formuláře, je nutné, aby všechna zařízení, která budou uvedena ve formuláři, byla již uvedena do provozu a viditelná v aplikaci SolaxCloud. Neregistrovaná zařízení a zařízení zaregistrovaná neúplně nebudou zohledněna.

3.4. Formulář musí být dokončen a odeslán stisknutím tlačítka „ODESLAT“, a to nejpozději do 30.11.2024.

3.5. Akce se nemohou účastnit zaměstnanci společnosti GBC Solino s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.

4. Formulář

Formulář je vyvěšen na webu https://gbc-solino.cz/solax-triple-power-letni-akce/  

Pokud při vyplňování formuláře chybí některý z povinných údajů, bude o tom Účastník informován přímo na daném webu s formulářem.

Každému Účastníkovi, který řádně vyplnil a odeslal formulář, bude ze strany Pořadatele zaslán automatický e-mail s potvrzením o přijetí formuláře.

5. Zařízení a odměna za zařízení

Akce se vztahuje na alespoň jeden z produktů níže, na baterie od Výrobce (dále jen „baterie“):

 • Solax Triple Power T-BAT H 5.8 (Master)
 • Solax Triple Power T-BAT H 5.8 V2 (Master)
 • Solax Triple Power HV11550 (Slave)
 • Solax Triple Power HV11550 V2 (Slave)

Pro CZ trh: Za baterii Master připadá Voucher v hodnotě 10.000 CZK vč. DPH.

Pro CZ trh: Za baterii Slave připadá Voucher v hodnotě 5.000 CZK vč. DPH.

Pro SK trh: Za baterii Master připadá Voucher v hodnotě 400 EUR vč. DPH.

Pro SK trh: Za baterii Slave připadá Voucher v hodnotě 200 EUR vč. DPH.

Maximální počet SN baterií, které může Účastník zadat v jednom formuláři, je osm.

6. Voucher k nákupu na Alza.cz nebo Alza.sk

6.1. V případě splnění všech podmínek Akce může Účastník získat slevový kupón (dále jen „Voucher“) za každou správně zaregistrovanou baterii T58. Pořadatel kontroluje nárok na Voucher a určuje počet Voucherů, které budou Účastníkovi zaslány.

Jeden Voucher odpovídá jednomu sériovému číslu (SN) baterie T58.

6.2. Voucher bude Účastníkům zaslán elektronicky formou e-mailu, a to konkrétně prostřednictvím společnosti CASHWAVE Ltd., 34 Alabin Street, Floor 3, 1000 Sofia, Bulgaria (dále jen „Zpracovatel“) z emailové adresy vouchers@cashwave.co, a to na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

6.3. Voucher nelze směnit za hotovost a je nepřenosný na jiné osoby.

6.4. Voucher je platný 365 dní od vystavení. Podmínky použití Voucheru jsou k dispozici na webové stránce https://www.alza.cz/poukazy-art1910.htm

7. Osobní údaje

7.1. Osobní údaje nutné pro registraci do Akce, tedy jméno a příjmení Účastníka a jeho e-mailová adresa, budou použity pouze pro účely této Akce.

7.2. Pořadatel se zavazuje chránit osobní údaje Účastníků v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na webové stránce https://gbc-solino.cz/gdpr-letni-akce-solax/

7.3. Pro zaslání Voucheru bude Zpracovatel zpracovávat osobní údaje Účastníků. Registrací do Akce Účastníci souhlasí s tímto zpracováním.

8. Právo na odstoupení

Účastníci mají právo na odstoupení od účasti v Akci zasláním e-mailu na adresu Pořadatele solax.alza@gbc-solino.cz, čímž se vzdá nároku na Voucher.

9. Odpovědnost a omezení

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z Akce ty Účastníky, kteří:

 • nesplní podmínky Akce
 • uvedou nepravdivé nebo neúplné informace
 • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného nebo zneužívajícího jednání v souvislosti s Akcí

Pořadatel může požadovat vrácení Voucheru i zpětně, pokud existuje důvod pro vyloučení takového Účastníka.

9.2. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, které mohou bránit Účastníkům v přihlášení k Akci. Nelze zaručit, že všechny informace budou vždy úplné či bezchybné. Pořadatel neposkytuje záruku za úplnost, přesnost a kvalitu zobrazených a poskytnutých informací, výsledků a údajů o výnosu. Kontrola výsledků je zodpovědností Účastníka. Pořadatel nenese zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací, dokumentů a zobrazených cen a údajů o výnosu. Veškeré nároky z odpovědnosti vůči Pořadateli (nebo dalším stranám) jsou vyloučeny, pokud se neprokáže, že Pořadatel jednal úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

9.3. Pokud se zjistí, že některé ustanovení této Akce je neplatné, nevymahatelné nebo obsahuje mezery, bude toto neplatné ustanovení nahrazeno platným ustanovením, jež je obsahem a účelem původnímu ustanovení nejbližší. Platnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Účast v této Akci a samotný Voucher nelze vymáhat soudní cestou.

10. Změny podmínek, prodloužení či ukončení Akce

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky Akce, přičemž nové podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo Akci kdykoliv změnit, dočasně nebo úplně přerušit, předčasně ukončit nebo Akci prodloužit, a to pro případy vyšší moci nebo pokud k tomu technické, ekonomické nebo právní důvody budou vést.

O změnách bude Pořadatel Účastníky včas informovat vhodnými prostředky.

Odesláním formuláře a aktivací posuvného ukazatele (checkboxu) pod formulářem Účastník výslovně souhlasí s podmínkami Akce.

11. Kontakty

Pro dotazy je Účastníkům k dispozici podpora na e-mailu: solax.alza@gbc-solino.cz.