BEZPIECZNE ODŁĄCZENIE NA POZIOMIE PANELU

BEZPIECZNE ODŁĄCZENIE NA POZIOMIE PANELU

Na podstawie dyrektywy MPO nr 114/2023 Dz.U.  w sprawie wymogów dotyczących bezpiecznej instalacji urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującego odnawialne źródła energii o mocy zainstalowanej do 50 kW, w dniu 1.05.2023 r. wchodzi w życie następujący wymóg:

Wymogi dotyczące wyłączenia i odłączenia od instalacji elektrycznej i systemu dystrybucji

Wymóg bezpiecznego wyłączenia i odłączenia urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej od instalacji elektrycznej jest spełniony, jeżeli zapewnione jest odłączenie punktu poboru od wszystkich kierunków możliwego zasilania. Wyłączenie i odłączenie jest zapewnione przez element wyłączający, który ulokowany jest w dostępnym miejscu, jest oznakowany i uniemożliwione jest swobodne korzystanie z niego. Wystarczającym jest ulokowanie w mierzonej części instalacji elektrycznej w rozdzielnicy licznikowej. Ulokowanie specjalnego elementu wyłączającego nie jest wymagane w przypadku, gdy w mierzonej części rozdzielnicy licznikowej ulokowany jest element łączeniowy, który jednocześnie wyłącza i odłącza urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej i punkt poboru od systemu dystrybucji, zgodnie z warunkami stosownego operatora systemu dystrybucji.

W przypadku urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, znajdującego się na obiekcie, który jest budynkiem, oprócz wymogów wymienionych w ustępie 1, należy też zapewnić wyłączenie i odłączenie takiego urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej od instalacji elektrycznej za pomocą elementu wyłączającego, który umożliwi wyłączenie urządzeń elektrycznych w obiekcie, lub jego części, zgodnie z ČSN 73 0848 Bezpieczeństwo pożarowe budynków – Instalacje kablowe.

Oprócz wymogów wymienionych w ustępach 1 i 2, urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej musi być zamontowana w sposób zapewniający osiągnięcie bezpiecznego poziomu napięcia stałego w dowolnej części instalacji prądu stałego tego urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej. Wymóg zapewnienia osiągnięcia bezpiecznego poziomu napięcia stałego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania do urządzenia do wytwarzania energii el. korzystającego z odnawialnych źródeł energii, o mocy zainstalowanej poniżej 10 kW, ulokowanego na budynku domu jednorodzinnego, zgodnie z innym przepisem prawnym.

Aby spełnić wymogi, oferujemy kilka rozwiązań, jak maksymalnie obniżyć napięcie na poziomie panelu zgodnie z wymogami nowo obowiązującej dyrektywy.

TIGO TS4-A-O

 • Oprócz bezpiecznego odłączenia na poziomie paneli, optymalizatory Tigo oferują również optymalizację mocy w przypadku zacienienia panelu w stringu oraz monitoring na poziomie panelu.
 • Aby skorzystać ze wszystkich wyżej wymienionych funkcji, w tym bezpiecznego odłączenia paneli, należy wyposażyć system w urządzenie CCA Kit, ewentualnie większe systemy uzupełnić o dodatkowe urządzenia TAP w celu rozszerzenia sygnału komunikacyjnego.
 • System automatycznie odłączy się bezpiecznie w przypadku braku zasilania AC, a więc zasilania urządzenia CCA Kit.
 • Ręczne odłączenie jest możliwe w przypadku dodania do systemu przycisku stop

więcej informacji tutaj >>

ZJBENY Rapid Shutdown

 • Do korzystania wyłącznie z funkcji bezpiecznego odłączenia paneli oferujemy niezawodne urządzenie producenta ZJBENY, a mianowicie w dwóch wariantach:
  • BFS-11 – do odłączenia jednego panelu (maks. 18 A). Urządzenie jest standardowo zaprojektowane dla 2 paneli, jednak dla maksymalnej zgodności z wymogiem osiągnięcia bezpiecznego napięcia zalecamy użycie tylko 1 panelu
  • BFS-12 – do odłączenia dwóch paneli (maks. 18 A/wejście). Urządzenie jest standardowo zaprojektowane dla 4 paneli, jednak dla maksymalnej zgodności z wymogiem osiągnięcia bezpiecznego napięcia zalecamy użycie tylko 1 panelu na 1 wejście, a więc najwyżej 2 panele
 • Wskazane jest wyposażenia każdego systemu w przycisk odłączający BFS-ESW12-K do ręcznego odłączenia systemu, w kabel
 • System automatycznie odłączy się po odłączeniu AC, w przypadku przegrzania się pow. 85℃

więcej informacji tutaj >>